Neprihlásený
Prihláste sa
Váš košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru a služieb spoločnosti
Victory sport, spol. s. r.o., Bratislava

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou Victory sport, spol. s.r.o., Junácka 6, Bratislava, IČO: 35 774 282 ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným a podpísaným na tlačive predávajúceho „kúpna zmluva" (ďalej len zmluva), pričom tieto PODMIENKY neplatia pre daelerov, s ktorými je spísaná platná celoročná rámcová zmluva.

1.2 PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a vystavením a podpísaním zmluvy kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

2. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka športových pohárov a trofejí bez potlače, alebo s potlačou (ďalej len „tovar"), záväzne objednaných kupujúcim v kúpnej zmluve vrátanie všetkých jej príloh.

3. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB (POTLAČE)

3.1 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku potlače zahŕňa DPH a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanie kúpnej zmluvy v daný deň. 

3.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.

3.3 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na dovoz tovaru, ktoré budú účtované na faktúre zvlášť (ceny sú účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, prípadne kuriérskej spoločnosti GEIS).

3.4 Cena gravírovanie a potlače je na vyžiadanie a nieje zarátaná do cenovej kalkulácie.

3.5 Predávajúci poskytuje, v rámci jednotlivých objednávok - kúpnych zmlúv, tieto zľavy:

3 % dobierka, internet
4 % od 166 €
6 % od 331 €

8 % od 497 €
10 % Mestské a Obecné úrady, školy, detské domovy po predložení objednávky
osobná dohoda nad 663 €

3.6 Zľavy na vybraný druh tovaru až do výšky 30%. Výška zľavy sa určuje z ceny bez DPH a poštovného. 
Zľavy sa nenačítavajú.

4. DODACIA LEHOTA

4.1 Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota:
a) do 1 týždňa pre zákazky bez tlače
b) do 1 týždňa pre zákazky s tlačou

4.2 Pri zákazke s tlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre tlač.

4.3 Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa spísania zmluvy a obdržania kompletných podkladov pre tlač.

4.4 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

4.5 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo výške podľa čl. 3.5 PODMIENOK.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Kupujúci po dohode vyznačí zreteľne v zmluve niektorú z variant spôsobu dodania tovaru:

  1. osobné prevzatie v Bratislave
  2. osobné prevzatie v Košiciach
  3. autodoprava s dobierkou (GEIS,...)
  4. autodoprava bez dobierky (GEIS,...)

5.2 Pokiaľ nie je zjednané ináč, platí kupujúci náklady na dopravu podľa variant osdt.5.1. takto:

a) 3 až 4 priamo autodopravcovi

5.3 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj event. prirážok a DPH.

6.2 Po vzájomnej dohode sa v kúpnej zmluve vyznačí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:
a.) v hotovosti pri odovzdaní tovaru
b.) dobierka (kuriér)
c.) na vopred uhradenú faktúru

6.3 Predávajúci je oprávnený faktúrovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

6.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

6.5 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.

7.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.

7.3 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 7.5) sa tento zaväzuje uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 50% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení zmluvy.

7.4 V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy kupujúcim sa tento zaväzuje vrátiť predávajúcemu všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 50% kúpnej ceny neuhradeného tovaru.

7.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne (aj faxom) a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky.

8. INÉ USTANOVENIA

8.1 Ak dohodne kupujúci v zmluve potlač tovaru a je mu vypracovaný grafický náhľad a kupujúci tento náhľad odsúhlasí písomnou alebo elektronickou formou kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z dôvodu nespokojnosti s celkovým výsledkom potlače (toto nezahŕňa nekvalitnú či poškodenú potlač).

8.2 Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho.

8.3 Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia §422 a obchodného zákonníka.

8.4 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho a to najneskôr do 7 dní po doručení tovaru a skryté chyby najneskôr do 6 mesiacov. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar faktúrovaný.

8.5 Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené.

8.6 Množstvové rozdiely zistené kupujúcim mimo priestory predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.

8.7 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.

9.2 Upozornenie: výrobky uvedené v tomto katalógu sú určené výhradne na reklamné a propagačné účely.